Gedragscode Flora- en faunawet voor Waterschappen

Tijdens werkzaamheden onder water hebben we o.a. te maken met de Flora- en faunawet. De Waterschappen hebben hiervoor speciaal een goedgekeurde (door het ministerie van Economische Zaken) Gedragscode opgesteld die er voor zorgt dat de uit te voeren werkzaamheden binnen het wettelijk kader worden uitgevoerd.

Speciaal met betrekking tot onze harkboot c.q. methode hebben wij deze gedragscode overgenomen waarmee wij voor, anderen dan de waterschappen, terreinbeheerders, jachthavens, particulieren, e.d. er zorg voor dragen dat binnen dit wettelijk kader wij gebruik kunnen maken van vrijstellingen zoals bedoeld in de artikelen 8 t/m 12 van de Flora- en faunawet.

Door het hanteren van deze Gedragscode hopen wij sneller en efficienter ingezet te kunnen worden voor de bestrijding van invasieve soorten in probleemgebieden. Denk hierbij vooral aan de bestrijding van Ongelijkbladig Verderkruid en Cabomba.

Voor meer informatie; 

De inhoud van de Gedragscode Flora- en faunawet voor Waterschappen

en het Goedkeuringsbesluit Gedragscode Flora- en faunawet voor Waterschappen door de

Minister van EL&I

deze Gedragscode is goedgekeurd tot 06-02-2017